leuke fryskkaartsje teksten, leuke teksten voor fryskkaartsje

Berne t leafde
kostberder as goud
in leaf lyts famke
oan s tabetroud

Hjir ha wy lang op wachte
einlings is it dan safier.
It lytse wnder yn it widske
en dyn namme op papier.
Twa bliere eachjes
in mltsje dat ropt
Hantsjes dy't gripe
in fuotsje dat skopt

Tank foar dit wnder
sa lyts en sa tear.
Jo binne de Makker,
Oan Jo is de ear.

Hjir binne hast gjin wurden foar.
Hjir kinst allinnich mar stil nei sjen.
Dit is sa leaf en tear,
sa hiel bysnder;
dit is in wnder!
Wy winskje jimme noflike krystdagen
en in leafdefol JIERTAL!!!

Diel mei s dit grutte lok,
kom gau om in poppeslok!

home leuke kaart teksten © leuke-teksten.nl, leuke fryskkaartsje teksten, leuke teksten voor fryskkaartsje